പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ  ഖുർആൻ ടെലിക്വിസ്

newsImage

Page Liked · 1 hr 

പീസ് ഖുർആൻ റേഡിയോ
ഖുർആൻ ടെലിക്വിസ്

ഇപ്പോൾ സഊദി സ്റ്റുഡിയോയിലേക്കും വിളിക്കാം

പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ
+966 570840840 എന്ന നമ്പറിലേക്ക്
എല്ലാ ശനിയാഴ്ചകളിലും സൗദി സമയം
രാത്രി 8:30 മുതൽ 10:00 വരെ
വിളിക്കുക.

ഏഴാം ക്ലാസ് വരെയുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അവസരം
ചോദ്യങ്ങൾ അവസാന ജുസ്അ’ൽ നിന്നും

1713 Total Views 3 Views Today

share : social social