നിജാബ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിനു പകരം ജില്ബാബ് ഉപയോഗിച്ചാലും മതിയാകുമോ ?

Program Category :

Speaker or Speakers :

Topic Categories : Questions and Answers

File Name Play Download
Niqab-upyogikkunathinnu-pakaram-jilbabu-upyokichalum-mathiyo-Rafeeq-Salafi-