പുരുഷൻമാരുടെ നെരിയാണിക്ക് താഴെയുള്ള വസ്ത്രം നരകത്തിലാണ്.! എന്നാൽ ഷൂസ് ധരിക്കുമ്പോൾ സോക്സ് ധരിക്കുന്ന വിധി എന്താണ്.

Program Category :

Speaker or Speakers :

Topic Categories : Questions and Answers

File Name Play Download
-ധരിക്കുമ്പോൾ-സോക്സ്-ധരിക്കുന്ന-വിധി-എന്താണ്-Zuhir-Moulavi.